NABÓR NA SPECJALIZACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE CHOROBY PRZEŻUWACZY

Opublikował/a: Tomasz Monowid
PDF | Drukuj | Poleć

DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE,

KATEDRA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z KLINIKĄ

W POROZUMIENIU Z KOMISJĄ DO SPRAW SPECJALIZACJI LEKARZY

WETERYNARII O GŁASZA NABÓR NA

SPECJALIZACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE :

CHOROBY PRZEŻUWACZY

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA STUDIÓW –   PAŹDZIERNIK 2014

Warunkiem upoważniającym do podjęcia studiów specjalizacyjnych jest :

- posiadanie dyplomu lekarza weterynarii

- posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii

- staż pracy zawodowej ( praca przez co najmniej 2 lata na stanowisku lekarza weterynarii w zakresie tematycznym związanym z kierunkiem obranej specjalizacji)

Czas trwania specjalizacji wynosi 2.5 roku (5 semestrów). Cykl szkoleniowy obejmuje :

wykłady, seminaria i konsultacje, staże, zaliczenia i egzamin końcowy.

Wniosek powinien zawierać :

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy oraz datę i miejsce urodzenia

2. Miejsce zamieszkania

3. Informacje o przebiegu pracy zawodowej, z podaniem zajmowanych stanowisk

4. Aktualne miejsce pracy i zajmowane stanowisko

5. Informacje o ukończonych kursach specjalistycznych

6. Informacje o publikacjach

Do wniosku należy dołączyć :

1. Odpis dyplomu lekarza weterynarii

2. Odpis zaświadczenia okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu

3. Deklarację pokrycia kosztów specjalizacji przez lekarza weterynarii lub zatrudniający go zakład pracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać u kierownika kursu  dr hab. Przemysława Sobiecha, prof. nadzw pod adresem:

 Katedra Chorób Wewnętrznych, ul. Oczapowskiego 14, 10-957 Olsztyn, tel. sekretariatu 0895233294, fax 0895233294 E-mail:   psobiech@uwm.edu.pl

Wnioski należy składać pocztą lub osobiście pod adresem :  Dr hab.  Przemysław Sobiech prof. nadzw ,  Katedra Chorób Wewnętrznych, ul. Oczapowskiego 14, 10-957 Olsztyn.

Olsztyn 10.03. 2014

Twój komentarz

Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się lub dodaj komentarz bez logowania:

:
:
:
: