Regulamin

REGULAMIN portalu „Warmińsko-Mazurski Portal Weterynaryjny”

§ 1 Przepisy ogólne

1. Niniejszy regulamin zawiera ogólne warunki przyznawania dostępu i korzystania z portalu " Warmińsko-Mazurski Portal Weterynaryjny " w dalszej części regulaminu zwanej Portalem.

2. Portal jest własnością Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

3. Prawa autorskie do treści Portalu przysługują Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie

4. Nazwa Portalu podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz.1117 ze zm.).

5. Portalem zarządza Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, zwany w dalszej części regulaminu Administratorem.

6. Portal służy do prezentowania i wymiany wiedzy weterynaryjnej pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów, lekarzy weterynarii, osób związanych z chowem i hodowlą zwierząt oraz produkcją pasz i żywności na wszystkich etapach jej wytwarzania.

7. Podstawową jednostką Portalu jest artykuł, który stanowi zbiór informacji na jeden temat, które są wprowadzane przez Administratora, który ma uprawnienia do modyfikowania i udostępniania tych danych.

8. Użytkownikami Portalu są:
1. użytkownicy wewnętrzni – tj. pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni i studenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie

2. użytkownicy zewnętrzni – tj. podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej), które będą korzystały z danych zawartych w systemie (poszukiwały informacji), będą to w szczególności podmioty zainteresowane współpracą Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie

9. Akceptacja regulaminu jest konieczna do korzystania z bazy danych.

§ 2 Rejestracja użytkowników i wykorzystanie wprowadzonych danych

1. Użytkownik ma możliwość wyszukiwania informacji z wykorzystaniem dedykowanego do tego celu mechanizmu wyszukiwawczego po uprzednim zarejestrowaniu się i akceptacji regulaminu. Rejestracja jest bezpłatna.

2. W wyniku rejestracji użytkownik otrzymuje login i hasło, które umożliwiają dostęp do danych na poziomie wiedzy specjalistycznej. Wyszukiwanie danych jest bezpłatne.

3. Użytkownik jest zobligowany do podania wszystkich wymaganych danych.

4. Użytkownik zobowiązuje się nie wprowadzać żadnych zapisów, w tym wirusów komputerowych, które mogą niszczyć lub zakłócać działanie Portalu oraz sprzętu komputerowego jej użytkowników.

5. Rejestracja w Portalu jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.

6. Rejestracja wykonywana jest na sprzęcie komputerowym, do którego dostęp ma użytkownik. Nie jest możliwe wprowadzanie danych na sprzęcie Administratora.

7. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony swego loginu i hasła i zobowiązuje się nie udostępniać ich osobom trzecim.

8. Użytkownicy zgadzają się na wykorzystanie zamieszczonych podczas rejestracji danych do celów sprawozdawczości.

§ 3 Prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora Portalu

1. Użytkownik nie może wykorzystywać Portalu do prowadzenia działalności niezgodnej z prawem i naruszającej interesy Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie

2. Użytkownik nie może wykorzystywać Portalu do prowadzenia działalności niezgodnej z celami i warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

3. Administrator dokonuje weryfikacji wprowadzanych na Portal informacji.

4. Administrator Portalu ma prawo blokowania i usuwania zapisów naruszających niniejszy regulamin, interesy Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie oraz naruszających prawa osób trzecich.

5. Administrator Portalu koordynuje pracę Administratorów Katedr Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, którzy odpowiadają za treść dotyczące poszczególnych Katedr publikowanych na Portalu, nie może jednak ponosić odpowiedzialności za ich prawdziwość i skutki ich wykorzystania.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia działania Portalu skutkujące m.in. niemożnością nawiązania połączenia z Portalem.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działań Użytkownika, siły wyższej oraz osób trzecich.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania Portalu w m.in. w celu jego rozbudowy lub konserwacji.

10. Wszelkie informacje zawarte w Portalu nie mogą być zwielokrotniane, publikowane, rozpowszechniane i wykorzystane w inny sposób bez zgody władz wydziału aniżeli określono to w niniejszym regulaminie.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 marca 2012 r.

2. O zmianach niniejszego Regulaminu Administrator powiadomi Użytkowników za pomocą ogłoszenia na głównej stronie portalu.

3. W razie sporów mogących powstać w zakresie interpretacji, stosowania lub wykonania postanowień Regulaminu, które nie zostaną rozwiązane na drodze polubownej właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie